Disclaimer

De inhoud van deze website is ontwikkeld door Kennisnetwerk D-zep. Kennisnetwerk D-zep doet haar uiterste best de informatie op deze website actueel en correct te houden. De teksten op deze site zijn met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan door Kennisnetwerk D-zep. Er wordt geen enkele garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd.

Kennisnetwerk D-zep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een direct relatie met het onderwerp.

De website van Kennisnetwerk D-zep bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de website van Kennisnetwerk D-zep liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de achterban van Kennisnetwerk D-zep. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Kennisnetwerk D-zep geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De informatie op deze website mag niet gebruikt worden in plaats van de behandelingen, adviezen, onderzoeken enzovoort die u van professionele hulpverlener(s) ontvangt. Onderzoek, diagnosestelling, behandeling, verzorging en aanverwante zaken dienen te geschieden door professionele hulpverleners, zoals een medisch specialist of huisarts.

De informatie op deze website kan daarbij gebruikt worden als achtergrondinformatie. Wanneer u besluit om adviezen en dergelijke van deze website op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met uw professionele hulpverleners. Overleg met hen of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kennisnetwerk D-zep.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kennisnetwerk D-zep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Vrijwaring

Door het gebruik van deze website stemt u er mee in Kennisnetwerk D-zep en eventuele derden te vrijwaren van alle eventuele claims, kosten (waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand), eventuele rechtszaken en andere vormen van aansprakelijkheid die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van deze site.

Deze vrijwaring geldt tevens voor, maar is niet beperkt tot, claims op het gebied van dataprotectie, laster, belediging en smaad, auteursrechtinbreuk of andere inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.