Rol en functie Cliënt Adviesraad

Cliëntparticipatie, lees ook naastenparticipatie of familieparticipatie, bij Kennisnetwerk D-zep is het laten horen van de stem van de cliënt, die zichzelf niet (altijd) meer kan vertegenwoordigen. Het Kennisnetwerk D-zep heeft als doelstelling de stem van de cliënt structureel in te bedden in visie en beleid. Zij faciliteert en ondersteunt zorgaanbieders van Regionale Expertise Centra (REC) en Doelgroep Expertise Centra (DEC) bij het vormgeven van cliënt-/naastenparticipatie op locatie (bijv. door zorgaanbieders te stimuleren contact te zoeken met ervaren collega’s).

De stem van de cliënt wordt verwoord in de Cliënt Adviesraad, dit is bestendigd in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging (artikel 11.2).

In de opstart in 2022 zijn de volgende acties ondernomen om behoeftepeiling naasten te doen en naasten te werven voor de toekomstige Cliënt Adviesraad:

  • Om in contact te komen met naasten D-zep is in diverse gremia een oproep gedaan aan cliëntvertegenwoordigers om zich te melden bij het Kennisnetwerk. Hier is door enkele naasten gehoor aan gegeven. Er heeft in maart een informatiebijeenkomst voor deze naasten plaatsgevonden. Dit leverde geen kandidaten op voor de Cliënt Adviesraad. Wel zinvolle informatie die REC’s/DEC’s kunnen gebruiken in beleid naastenparticipatie D-zep.
  • Er is een enquête uitgezet naar naasten die verbonden zijn aan de zorgaanbieders REC/DEC van het Kennisnetwerk. Dit heeft geleid tot twee naasten die zich hebben aangemeld voor de Cliënt Adviesraad en een inventarisatie van behoeften van naasten die zich vooral richt op locatie-gebonden betrokkenheid. De behoeftepeiling bij naasten heeft geleid tot het organiseren van themabijeenkomsten naasten voor zorgaanbieders REC/DEC. Deze zullen plaatsvinden in Q1 2023.
  • Met de aangemelde naasten is overleg gevoerd, afgesproken is om in 2023 te starten met de Cliënt Adviesraad.


Doel Cliëntparticipatie bij zorgaanbieders REC/DEC

Vormgeven van cliënt-/naastenparticipatie door zorgaanbieders REC/DEC die zorg en behandeling bieden aan mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. De zorgaanbieding biedt naasten advies, begeleiding en ondersteuning ten aanzien van o.a. informatievoorziening, psycho educatie en rouwprocessen. Het uitgangspunt is dat de naaste de cliënt het beste kent, de meeste informatie heeft en dus een essentiële rol en inbreng heeft bij het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het behandeltraject van de cliënt.

Doel Cliënt Adviesraad

De Cliënt Adviesraad biedt cliënten via cliëntvertegenwoordigers/naasten de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid en advies over de invulling en uitvoering van de kennisfunctie binnen het Kennisnetwerk. Zij geeft advies bij grote projecten of besluiten van het Kennisnetwerk en fungeert als klankbordgroep om inhoudelijke voorstellen van advies te voorzien aan het bestuur van (vereniging) Kennisnetwerk D-zep.

De Cliënt Adviesraad biedt het Kennisnetwerk D-zep de mogelijkheid om vanuit ervaringsdeskundigheid te kunnen aansluiten op informatievoorziening en kennisuitwisseling die zowel naasten, zorgaanbieders als Kennisnetwerk nodig hebben om de zorg en behandeling voor cliënten met nauwe betrokkenheid van naasten te kunnen bieden.

Frequentie: 4x per jaar overleg van 2 uur (online).

Samenstelling Cliënt Adviesraad

Het streven is om 3 naasten vertegenwoordigd te hebben in de Cliënt Adviesraad. Kenmerkend bij D-zep is de tijdelijkheid van zorg en behandeling en daarmee ook de tijdelijke betrokkenheid van naasten bij deze doelgroep. Naasten kunnen verbonden blijven aan de Cliënt Adviesraad als hun verwant niet meer behoort tot de doelgroep. Immers, de opgedane ervaring van naasten blijft een goede bron van informatie. Daarnaast wordt de Cliënt Adviesraad aangevuld met ervaren professionals van zowel de DEC als de REC en vertegenwoordiging vanuit Alzheimer Nederland.