Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Kennisnetwerk voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (hierna “Kennisnetwerk D-zep”) verwerkt van haar leden, naasten of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Kennisnetwerk D-zep of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan Kennisnetwerk D-zep verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 1. Persoonsgegevens
 2. Grondslag van de verwerking
 3. Nieuwsbrieven
 4. Wissen van persoonsgegevens
 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 6. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
 7. Bezwaar
 8. Recht van beperking
 9. Contact
 10. Klachten
 11. Wijzigingen


Artikel 1. Persoonsgegevens

1.1. Voor het Kennisnetwerk D-zep is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Kennisnetwerk D-zep volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2. Kennisnetwerk D-zep gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

1.3. Kennisnetwerk D-zep verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan Kennisnetwerk D-zep heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of via de e-mail contact heeft opgenomen met Kennisnetwerk D-zep.

1.4. Kennisnetwerk D-zep verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. voor- en achternaam;
 2. e-mailadres;

1.5. Kennisnetwerk D-zep verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

1.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Kennisnetwerk D-zep kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Kennisnetwerk D-zep raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Kennisnetwerk D-zep zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokken persoon contact op te nemen met Kennisnetwerk D-zep middels de contactgegevens opgenomen in artikel 9.1 en dan zal Kennisnetwerk D-zep de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.


Artikel 2. Grondslag van de verwerking

2.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene.

2.2. Kennisnetwerk D-zep verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
 2. om voor de betrokkene een account aan te kunnen maken op de website en het in stand houden van het account;
 3. het opbouwen en bijhouden van een klantenbestand en ledenadministratie;
 4. het voldoen aan administratieve plichten;
 5. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 3;
 6. om de website en de dienstverlening van Kennisnetwerk D-zep te verbeteren;
 7. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

2.3. Kennisnetwerk D-zep zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 2.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

2.4. Kennisnetwerk D-zep verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Korsakov Kenniscentrum streeft naar minimale gegevensverwerking.

2.5. Kennisnetwerk D-zep zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.


Artikel 3. Nieuwsbrieven

3.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Kennisnetwerk D-zep. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 4.

3.2. De betrokkene kan zich afmelden voor nieuwsbrieven door contact op te nemen met Kennisnetwerk D-zep, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens.


Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens

4.1. Kennisnetwerk D-zep zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 2. de betrokken persoon bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

4.2. Kennisnetwerk D-zep is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.


Artikel 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. Kennisnetwerk D-zep zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

 1. Kennisnetwerk D-zep daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
 2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;

5.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.


Artikel 6. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

6.1. Op verzoek verleent Kennisnetwerk D-zep aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Kennisnetwerk D-zep van hem bijhoudt en verstrekt Kennisnetwerk D-zep de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

6.2. Kennisnetwerk D-zep biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Korsakov Kenniscentrum van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

6.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Kennisnetwerk D-zep worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van Kennisnetwerk D-zep. Kennisnetwerk D-zep reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.


Artikel 7. Bezwaar

7.1. De betrokkene kan bij Kennisnetwerk D-zep bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Kennisnetwerk D-zep het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Kennisnetwerk D-zep met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Kennisnetwerk D-zep bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.


Artikel 8. Recht van beperking

8.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Kennisnetwerk D-zep verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.


Artikel 9. Contact

9.1. Voor vragen over de wijze waarop Kennisnetwerk D-zep persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Kennisnetwerk D-zep van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Kennisnetwerk D-zep.

Contactgegevens:

Kennisnetwerk D-zep

e-mailadres: info@dzep.nl

9.2. Indien Kennisnetwerk D-zep op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Kennisnetwerk D-zep de betrokkene daarvan op de hoogte.


Artikel 10. Klachten

10.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Kennisnetwerk D-zep niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als Kennisnetwerk D-zep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het volgende e-mailadres info@dzep.nl.


Artikel 11. Wijzigingen

11.1. Kennisnetwerk D-zep behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Kennisnetwerk D-zep.

Augustus 2022